+30 24624 00176, κιν.: +30 6986211437 - 24/7 υποστήριξη. Καλέστε μας

info@mediterraneancert.gr

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ του Προγράμματος ”Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”

Ανακοινώθηκε η Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» η οποία θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027, στην Προτεραιότητα 2 «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας», στο στόχος πολιτικής (ΣΠ) 1 «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ» και συμβάλλει στον ειδικό στόχο (ΕΣ) RSO1.2 «Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές».
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (90.000.000€) και κατανέμεται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

€ 70.200.000

Αττική και Νότιο Αιγαίο

€ 19.800.000

Η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των
σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας των ΜμΕ αλλά και των διαφορετικών επενδυτικών αναγκών τους, η δέσμη δράσεων ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων, ή ολοκληρωμένων σχεδίων αρχικής επένδυσης ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 18.000€ έως 30.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης, Δήμος Οιχαλίας), η δημόσια επιχορήγηση δύναται να ανέλθει έως 60% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση για τον Βασικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ είναι οι εξής:
1. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
2. Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λπ.
3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
4. Έμμεσες δαπάνες.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι άμεση και απλοποιημένη, ήτοι, τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα). Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 12:00. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον ο Κανονισμός 1407/2013 παραμένει σε ισχύ.

 

Φόρμα Επικοινωνίας

    Κατηγορίες

    Νέα Προγράμματα
    Ανοιχτά Προγράμματα
    Τελευταία Νέα

    Πρόσφατα