+30 24624 00176, κιν.: +30 6986211437 - 24/7 υποστήριξη. Καλέστε μας

info@mediterraneancert.gr

Tο HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή αλλιώς Ανάλυση  Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, είναι μια μέθοδος που σκοπό έχει την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και ποτών που  παράγει μια επιχείρηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και  διάθεσης. Ξεκίνησε στις ΗΠΑ την δεκαετία του 1960 από την εταιρία Pillsbury για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διαστημικών αποστολών της NASA και πλέον θεωρείται παγκοσμίως ως η πλέον οικονομικά αποδοτικότερη προσέγγιση που έχει ποτέ εφαρμοσθεί στην ασφάλεια των τροφίμων.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό ΕΚ 852/2004 στον οποίο βασίζεται πλέον και η ελληνική νομοθεσία, θέτει την υποχρέωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν και να εφαρμόζουν διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP.

Που αποσκοπεί το HACCP
1. Στην αναγνώριση των πάσης φύσεως κινδύνων που έχουν σχέση με  οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των τροφίμων (ανάλυση κινδύνων)
2. Στη διερεύνηση των σημείων που μπορούν να ελαττώσουν ή να εξαλείψουν τους πιθανούς κινδύνους (κρίσιμα σημεία ελέγχου)
3. Στην εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου και τεκμηρίωσης

Τα πλεονεκτήματα
1. Αξιοπιστία – Τήρηση αυστηρών διαδικασιών ασφάλειας και υγείας
2. Σεβασμός στον καταναλωτή – Ασφαλή και υγιεινά προϊόντα 3.
Βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων – Ανίχνευση πηγών κινδύνου
4. Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής – Μείωση των απορριπτέων τελικών  προϊόντων λόγω εφαρμογής προληπτικών μέτρων
5. Οργάνωση – Ξεκάθαρη ιεράρχηση αρμοδιοτήτων προσωπικού
6. Βελτιστοποίηση της εργασίας – Εκπαίδευση προσωπικού για κάθε στάδιο παραγωγής
7. Αποφυγή επιβολής κυρώσεων – Συμμόρφωση με την νομοθεσία τροφίμων
8. Αποφυγή δυσφήμισης – Ελαχιστοποίηση πιθανότητας παραγωγής μη ασφαλούς / μη υγιεινού προϊόντος

Είναι πολύ σημαντικό για μια νέα επιχείρηση να διαθέτει τους κατάλληλους χώρους που απαιτούνται, κάτι που χρίζει σχεδιασμού από  εξειδικευμένους Μηχανικούς που γνωρίζουν τις υγειονομικές προδιαγραφές  και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις αρχές του HACCP με σκοπό να  διευκολύνουν τις λειτουργικές συνθήκες τις επιχείρησης. Η MEDITERRANEAN CERT αναλαμβάνει μέσω ειδικευμένων, εξειδικευμένων και  έμπειρων συνεργατών μας, την έκδοση και εφαρμογή του συστήματος HACCP που να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας της επιχείρησής σας χορηγώντας αντίστοιχο πιστοποιητικό, το οποίο εξασφαλίζει την συμμετοχή της επιχείρησης σας σε δημόσιος διαγωνισμούς ή παροχής υπηρεσιών σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή οπουδήποτε αυτό έχει νομική ισχύ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ