+30 24624 00176, κιν.: +30 6986211437 - 24/7 υποστήριξη. Καλέστε μας

info@mediterraneancert.gr

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των υπό ίδρυση και
νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ, οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 190.000.000€ 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης 18/12/2023).

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να προσκομιστεί (όπου απαιτείται βάσει των φορολογικών διατάξεων) βεβαίωση έναρξης εργασιών με ΚΑΔ 41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών»

Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός έργου

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 400.000€.

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, των  και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και

β) επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

·        Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος ( σε ποσοστό 80%  επί συνόλου προϋπολογισμού)

·        Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός

·        Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας  και Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

·        Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου

·        Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

·        Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών

·        Λογισμικό,  Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού και  Κατασκευή ιστοσελίδας, eshopmobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

·        Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία»
(Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών – Εκπαίδευση χρηστών και  Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

·        Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

·        Τεχνικές μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

·        Δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των επιχειρήσεων

·        Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

·        Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης,  Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή

·         Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού

·         Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας

·        Έμμεσες Δαπάνες 7% ( πρόσθετη επιδότηση δαπανών επενδυτικού σχεδίου)

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική

Κριτήρια Αξιολόγησης

·        Η ύπαρξη προϋπηρεσίας και τίτλου σπουδών

·        Η ύπαρξη ιδίας συμμετοχής ή πρόθεσης δανείου

·        Η ύπαρξη καινοτομίας και ωριμότητας της πρότασης

Φόρμα Επικοινωνίας

    Κατηγορίες

    Νέα Προγράμματα
    Ανοιχτά Προγράμματα
    Τελευταία Νέα

    Πρόσφατα