+30 24624 00176, κιν.: +30 6986211437 - 24/7 υποστήριξη. Καλέστε μας

info@mediterraneancert.gr

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενώ γίνεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ.

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

– Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.

– Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.

– Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και η αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.000.000€, κατανέμεται δε ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

– 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών.

– 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από τη μία κατηγορία, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στην άλλη.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια που αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο»:

– Αγροδιατροφή.

– Τουρισμός της εμπειρίας.

– Τεχνολογίες και εφαρμογές για το περιβάλλον.

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Επιλέξιμες προς ενίσχυση στη συγκεκριμένη δράση είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΠΝΑ και θα υλοποιήσουν τις ενέργειές τους αποκλειστικά στην ΠΝΑ, ανήκουν δε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στη δράση και θα διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Η κατηγορία αυτή των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το άρ. 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1.1.2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες πριν από την υποβολή της πρότασης διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ. Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το άρ. 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1.1.2018 και οι οποίες πριν από την υποβολή της πρότασης διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ. Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με τον Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (de minimis), με ελάχιστο όριο δημόσιας δαπάνης τις 50.000€.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

– Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

– Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου προς ενίσχυση προϋπολογισμού από την επιχείρηση – δυνητικό δικαιούχο είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (έως 35% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά εργασίες ανέγερσης, ανακαίνισης, διαμορφώσεων.

– Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικά (έως 35% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά μηχανήματα, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης, με επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000 ευρώ, αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης) και λογισμικό (π.χ. ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce).

– Δαπάνες προβολής, προώθησης, δικτύωσης.

– Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (έως 3.000€).

– Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (11.2.2022).

Ο επιλέξιμος προς ενίσχυση προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ενώ ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται η 30ή.6.2023.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι 75% για όλες τις κατηγορίες δαπανών, εκτός από το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, το οποίο ενισχύεται 100%.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 15.4.2022.

Φόρμα Επικοινωνίας

    Επικοινωνήστε μαζί μας